english
deutsch

Usnesení
z 30.  zasedání zastupitelstva obce  Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne  25.3.2009 od  18:00 hod. v kanceláři starosty

Zastupitelstvo obce projednalo:   (dle schváleného programu)          

 Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Projednání zadání změny ÚPD
4. Projednání souhlasu k umístění fotovoltaické el.
5. Záměr směny pozemků
6. Bezdrátový rozhlas
7. VPP
8. Různé
9. Závěr

Po projednání jednotlivých bodů přijalo následující usnesení:

Usnesení č.  30/2 /09              

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: stav plnění dřívějších úkolů
Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15členů zastupitelstva obce.

 Usnesení č.  30/3 /09              

3)       Zastupitelstvo obce Projednalo  zadání pro vypracování Změny č. 3 Územního plánu obce

A.    Schvaluje:  

a)      návrh zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Rokytnice nad Rokytnou ve smyslu § 47 odst. 5 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

b)      vyhodnocení stanovisek, podnětů a připomínek k návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Rokytnice nad Rokytnou jako součást zadání Změny č. 3 Územního plánu obce Rokytnice

B.       Ukládá:

starostovi, zadat projektantovi dokumentace na základě schváleného zadání vypracování návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Rokytnice nad Rokytnou v souladu se smlouvou o dílo.

 

Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15členů zastupitelstva obce.

 Usnesení č.  30/4 /09 

 Zastupitelstvo obce:
a)        Projednalo
     žádost  firmy KEVOS o projednání předběžného souhlasu s umístěním fotovoltaické elektrárny v lokalitě průmyslové zóny Na Klínku.

b)        Schvaluje   udělení předběžného souhlasu firmě KEVOS s umístěním  fotovoltaické elektrárny v lokalitě Na Klínku.

Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce.

 Usnesení č.  30/5 /09              

Zastupitelstvo obce:
a)      Projednalo
   žádost o směnu pozemku p.č. 260 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za stavební pozemek Za Sitonou

b)        Schvaluje    možnost směny těchto pozemků za předpokladu zájmu o obsazení lokality Na Klínku a kompenzace v rozdílu cen těchto pozemků budoucím vlastníkem či nájemcem.

Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15členů zastupitelstva obce.

 Usnesení č.  30/6 /09 

 Zastupitelstvo obce:
a)        Projednalo
 
  nabídky dodavatelů bezdrátového rozhlasu pro obec
b)        Schvaluje   výběr  
firem Terosat a JD Rozhlasy do dalšího kola jednání o dodávce bezdrátového rozhlasu

Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce.

 Usnesení č.  30/7 /09 

 Zastupitelstvo obce:
a)  Projednalo
 
se stavem přijímání pracovníků na VPP a podmínkách pro přijetí
b)  Bere na vědomí    
informaci k VPP 

Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce.

Usnesení č.  30/8a /09 

 Zastupitelstvo obce:
a)  Projednalo
návrh Volebního řádu rady školy

b)   Schvaluje volební řád rady školy

    Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce.         

 

 

Usnesení č.  30/8b /09 

 Zastupitelstvo obce:
a)  Projednalo
 žádost SHMČS o příspěvek na pořadatelství mistrovství ČR mládeže

c)    Schvaluje  příspěvek SHČMS ve výši 2000,- Kč

    Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce.         

Usnesení č.  30/8c /09 

 Zastupitelstvo obce:
a)  Projednalo
 pořízení nové úřední desky, která bude umístěna u vchodu do OÚ

d)   Schvaluje   pořízení nové úřední desky, která bude umístěna u vchodu do OÚ

    Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce.         

Usnesení č.  30/8d /09 

 Zastupitelstvo obce:
a)  Projednalo
  výpověď, podanou manž. Mikyskovými z obecního bytu k. 1.7. 2009

e)    Bere na vědomí    výpověď, podanou manž. Mikyskovými z obecního bytu k. 1.7. 2009

    Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce

 

 

            místostarosta                                                                                              starosta

 


Právní úprava vztahující se k usnesení zastupitelstva vyplývá z ustanovení § 87 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který zní:

 

„K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.“